5 CÁCH BIẾN CON THÀNH KẺ BẤT TÀI
Không cho làm việc nhà
Không cho sai
Không cho hỏi
Không cho tự quyết định
Không cho học 5’ Thuộc Bài

Nguồn:Thầy Nguyễn Phùng Phong