Bạn là chữ số 1 và thành tựu đời bạn phụ thuộc vào dãy số 00000000000… Bạn tạo ra.

Số 0 càng nhiều giá trị bạn càng lớn ❤

1. Với Cha Mẹ thì tận tâm Hiếu Đạo mà KHÔNG KỂ LỄ

2. Vào công ty thì cống hiến, tận lực, chỉ bảo, giúp đỡ Đồng nghiệp mà KHÔNG TÍNH TOÁN

3. Về nhà thì yêu thương gia đình KHÔNG ĐIỀU KIỆN

4. Đối với những người lầm lỗi với mình thì tha thứ, KHÔNG CHẤP

5. Với những người khó khăn thì thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ mà KHÔNG NHỚ

6. Bạn viết tiếp đi …

Nguồn: Thầy Nguyễn Phùng Phong

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3209436329153574&set=t.100002617142156