Có từ CHỈ DẠY chứ không có từ CHỬI DẠY.
CHỬI là thể hiện sự BẤT LỰC vì không biết phải làm sao