Không có nghịch cảnh bạn không hiểu được lòng người đâu, nó khủng khiếp lắm,

Hãy cảm ơn nghịch cảnh và Bình An mà sống ❤